Gençliğin Yüzleri Politika Önerisi 1 - Genç İşsizliği

Sorunlar

 • Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı giderek artıyor.
 • Üniversite mezunlarının iş bulması zorlaşıyor ve uzmanlık alanları dışında işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar.
 • Gençler kamuda istihdama yönelmesine rağmen kamu alımlarında politik müdahaleler var. 
 • Kadınlar ve LGBTİ+’ların istihdam piyasasında ayrımcılığa uğraması ve cinsiyet eşitliğini gözeten istihdam politikaları yetersizliği.
 • Özel gereksinimli bireylerin istihdam koşulları yetersiz.
 • Gençler işe kabul için gerekli olan deneyimden yoksun ve istihdam piyasasında öne çıkmalarını sağlayacak olanaklara erişemiyorlar.
 • Gençler, sığınmacılar ve kayıt dışı çalıştırılan işçilerden ucuz işgücü olarak yararlanılması nedeniyle istihdam koşullarının kötüleştiğine inanıyor.
 • Üniversite kontenjanlarının plansız şekilde artması nedeniyle bazı mesleklerde ihtiyaçtan fazla mezun yetişiyor.
 • Gençler alan seçiminde yeterli rehberlik alamıyor ve yönlendirme eksikliği mevcut.
 • Lisans eğitimlerinin sağladığı nitelik iş bulmak için yeterli değil.
 • Kamuda istihdam arzı ve atamaların gençlerden gelen talebi karşılayamıyor.
 • Eğitim kontenjanları ile kamudaki istihdam olanakları arasında planlama eksikliğinden kaynaklanan bir orantısızlık var ve bunun sonucunda mezunların açıkta kalıyor.
 • Gençler işsizliğin yüksek olmasının yanında torpil ve kayırmacılığın yaygın olmasından yakınıyor.
 • Gençlere göre işe alım süreçlerinin şeffaf olmaması ayrımcılığa yol açıyor.
 • Merkezi sınavlarda yaşanan şaibeler ve güven kaybına neden oluyor.
 • Erkeklerin baskın olduğu işyerleri ve sektörlerde işe alım için erkeklere öncelik veriliyor.

Çözüm Önerileri

 • Genç istihdamını teşvik için vergi avantajları, genç girişimini desteklemek için yasa değişikliği ve finansal olanaklar sağlanmalı.
 • Gençlerin çalışma koşulları denetlenmeli, staj olanakları yaygınlaştırılıp güvenceye kavuşturulmalı.
 • Üniversite eğitiminin ve yükseköğretim sisteminin istihdama katkı sağlamayan mevcut durumunu
 • değiştirecek adımlar atılmalı.
 • Kamu istihdamındaki sorunların giderilmesi için yerel yönetimlerin istihdam olanakları açısından yetki sahası genişletilmeli ve mülakatlar kaldırılmalı. 
 • Kadınların kariyer planlaması yapmalarının önündeki engeller kaldırılmalı, çocuk bakımı sürecinde anne üzerindeki yükü hafifletecek uygulamalar geliştirilmeli ve hem kamu hem de özel sektör istihdamına cinsiyet kotası getirilmeli.